top of page

The set:  Caudata  > Family: Salamandridae > Genera: Tylototriton

Tylototriton ziegleri

Cá cóc sần Ziegler - Ziegler's Knobby Newt

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ nguy cấp) (IUCN 2017).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo tên người, Giáo sư, Tiến sỹ Thomas Ziegler (Vườn thú Cologne, Đức), người có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và Đông Nam Á.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Tylototriton ziegleriThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T47144899A47144905. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T47144899A47144905.en. Accessed on 03 January 2022.

Tylototriton ziegleri
00:00 / 00:10
bottom of page