top of page
Image by Tobias

Bộ có đuôi Caudata.

Bộ có đuôi hay Cá Cóc (Salamanders) hay Sa Giông (Newts) có khoảng 770 loài được chia thành 9 Họ. Chúng phân bố rộng từ xứ nóng tới xứ lạnh. Một số đại diện của bộ Cá Cóc là những loài Lưỡng cư lớn nhất thế giới (Giống Cá cóc khổng hồ Trung Quốc (Andrias davidianus và Andrias sligoi) với kích thước đạt tới 1.8 m. Việt Nam ghi nhận một Họ duy nhất là họ Cá cóc – Salamandridae với 8 loài.

Họ Cá cóc

Salamandridae

Họ Cá cóc – Salamandridae có khoảng 130 loài, chia thành 3 Dưới họ. Việt Nam ghi nhận 1 dưới họ là Dưới họ Pleurodelinae

bottom of page