top of page
Caudata

Họ Cá cóc

Bộ: Caudata > Họ: 

Salamandridae

Họ Cá cóc – Salamandridae có khoảng 130 loài, chia thành 3 Dưới họ. Việt Nam ghi nhận 1 dưới họ là Dưới họ Pleurodelinae

Paramesotriton guangxiensis (3).JPG
bottom of page