top of page
Nanohyla annamensis.JPG

Giống Nhái bầu lùn – Nanohyla

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Nanohyla

Giống Nhái bầu lùn được tách ra từ Giống Nhái bầu, với 9 loài hiện ghi nhận. Trong đó có 6 loài ở Việt Nam.

bottom of page