top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Nanohyla

Nanohyla hongiaoensis

Nhái bầu lùn hòn giao – Hon Giao's narow-mouth frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Lâm Đồng (Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà).


Tình trạng bảo tồn. Đang cập nhật.


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh “Hòn Giao”, thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Nanohyla hongiaoensisLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page