top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Nanohyla

Nanohyla nanapollexa

Nhái bầu lùn ngọc linh – No-thumb Pigmy Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam, ghi nhận tại Quảng Nam, Kon Tum. Ghi nhận tại Phú Yên cần xem xét lại dữ liệu di truyền để xác nhận.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Microhyla nanapollexaThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T61852A86811081. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T61852A86811081.en. Accessed on 31 December 2021.

Nanohyla nanapollexaLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page