top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Nanohyla

Nanohyla arboricola

Nhái bầu lùn cây – Tree-dwelling Pigmy Narrow-Mouth Frog

Đặc điểm nhận dạng. Là một trong những loài bé nhất trong giống Nanohyla, con đực khoảng 1.6 cm, con cái 1.8 cm. Mõm hơi nhọn, gờ má rõ ràng, màng nhĩ ẩn. Da lưng nhẵn, rải rác có mụn nhỏ, gờ chữ U từ hai sau mắt đến giữa lưng rõ ràng. Ngón tay I rất ngắn, ngón khác có đĩa bám phình rộng, chân sau có màng bơi phát triển không quá ½ ngón IV. Da bụng nhẵn. Lưng màu trắng nhạt hoặc nâu đen (khi ở trong hốc nước), một số cá thể có vệt loang hoặc đốm màu đen ở lưng, kéo dài đến trước huyệt, bụng màu nâu, hai bên hông có dải đen hoặc đôi khi là các đốm đen rải rác.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ nguy cấp).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Microhyla arboricolaThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T73727593A73727604. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T73727593A73727604.en. Accessed on 31 December 2021.

Nanohyla arboricolaLuan Nguyen
00:00 / 00:11
bottom of page