top of page

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Microhylinae >  Breed: Kaloula

Kaloula nonggangensis

Ễnh ương Nonggan – Nonggan bullfrog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Ghi nhận tại Việt Nam chưa rõ ràng, có thể có ở biên giới gần Quảng Tây, Trung Quốc. Thế giới: Quảng Tây, Trung Quốc.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo địa danh “nonggang-Quảng Tây, Trung Quốc” nơi loài này được tìm thấy đầu tiên.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Kaloula nonggangensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T73727058A73727068. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-1.RLTS.T73727058A73727068.en. Accessed on 31 December 2021.

Kaloula nonggangensis
00:00 / 00:10
bottom of page