top of page
Kaloula purcha (1).JPG

Giống Ễnh ương – Kaloula

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  MicrohylinaeBreed: Kaloula

Giống Ễnh ương có 19 loài được ghi nhận. Việt Nam có 4 loài phân bố rải rác.

bottom of page