top of page
Kaloula purcha (1).JPG

Giống Ễnh ương – Kaloula

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Kaloula

Giống Ễnh ương có 19 loài được ghi nhận. Việt Nam có 4 loài phân bố rải rác.

bottom of page