top of page
Fejervarya limnocharis cover.jpg

Fejervarya – Fejervarya

The set:  Anura  > Family: Dicroglossidae > Below family: Dicroglossinae > Genera: Fejervarya

Là nhóm phổ biến và dễ bắt gặp ở đồng ruộng, khu dân cư hay bìa rừng. Có 13 loài được ghi nhận trong đó Việt Nam ghi nhận 3 loài.

bottom of page