top of page

Họ Ếch lưỡi chẻ

Bộ: Anura > Họ: 

Dicroglossidae

Họ Ếch lưỡi chẻ – Dicroglossidae có khoảng 220 loài hiện biết, phân bố rộng ở châu Phi và châu Á. Có hai Dưới họ được ghi nhận và Việt Nam có ghi nhận cả hai Dưới họ này.

Họ này có đời sống đa dạng từ cạn cho tới nước, nhiều sinh cảnh. Có cách thức sinh sản cũng đa dạng gồm đẻ trứng hoặc phát triển trực tiếp, thậm chí phát triển trong cơ thể mẹ.

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page