top of page

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Microhylinae >  Breed: Micryletta

Micryletta melanops

Nhái bầu mắt đen - Micryletta melanops

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.

Sinh học. Đang cập nhật.

Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam, ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng (Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà).


Tình trạng bảo tồn. Đang cập nhật.


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Micryletta melanopsLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page