top of page
Micryletta erythopoda cover.JPG

Giống Nhái bầu bụng hoa – Micryletta

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Micryletta

Giống Nhái bầu bụng hoa Micryletta được tách ra từ Giống Microhyla bởi đặc điểm màng nhĩ rõ (thay vì ẩn dưới da ở Giống Microhyla). Hiện có 11 loài được ghi nhận và Việt Nam ghi nhận 4 loài.

bottom of page