top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Kaloula

Kaloula mediolineata

Ễnh ương vạch lưng – Middle Back-stripe Bullfrog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Đắk Lắk, Bình Thuận. Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Lào.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: NT (Sắp bị đe dọa).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • van Dijk PP, Tanya Chan-ard. 2004. Kaloula mediolineataThe IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T57853A11694268. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T57853A11694268.en. Accessed on 31 December 2021.

Kaloula mediolineata
00:00 / 00:10
bottom of page