top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Kaloula

Kaloula indochinensis

Ễnh ương đông dương – Indochinese Brown Bullfrog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Gia Lai, Đồng Nai, Phú Yên. Thế giới: Campuchia, Lào.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài đặt theo địa danh “Indochina-Vùng Đông Dương” nơi loài này sinh sống gồm Việt Nam, Lào và Campuchia.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Kaloula indochinensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T73726854A73726716. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T73726854A73726716.en. Accessed on 31 December 2021.

Kaloula indochinensisLuan Nguyen
00:00 / 00:03
bottom of page