top of page

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Asterophrinae >  Breed: Vietnamophryne

Vietnamophryne orlovi

Nhái bầu lùn Orlov – Orlov’s Dwarf Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Phia Oắc-Phia Đén, tỉnh Cao Bằng.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài được đặt tên theo Nhà nghiên cứu lưỡng cư và bò sát, TS. Nikolai Orlov (Viện Hàn lâm khoa học Nga) nhằm vinh danh những đóng góp của ông đối với các nghiên cứu ếch nhái bò sát tại Việt Nam.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Vietnamophryne orloviThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T164451827A172650538. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T164451827A172650538.en. Accessed on 31 December 2021.

Vietnamophryne orlovi
00:00 / 00:10
bottom of page