top of page

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Below family: Megophryinae > Genera: Ophryophryne

Ophryophryne hansi

Cóc sừng Han – Han's horned frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Thế giới: Lào và Campuchia (Frost, 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại), (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo tên người Chị của tác giả, Johanna ‘Hansi’ Waldl, người đã hỗ trợ tác giả trong thời gian làm nghiên cứu.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Megophrys hansiThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T57585A3061199. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T57585A3061199.en. Accessed on 06 January 2022.

Ophryophryne hansiLuan Nguyen
00:00 / 00:04
bottom of page