top of page

Dưới họ Cóc sừng – Megophryinae

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae

Dưới họ này hiện chưa thống nhất về phân loại và thay đổi liên tục về phân loại. Có hơn 110 loài được ghi nhận và còn nhiều loài mới đang chờ được đặt tên. Hiện tại ghi nhận 7 giống (nhiều lần được coi là giống phụ của giống Megophrys). Việt Nam có 5 giống với hơn 20 loài.

Brachytarsophrys intermedia (15).jpg
bottom of page