top of page
Hoplobatrachus rugulosus cover 2.jpg

Hoplobatrachus - Hoplobatrachus

The set:  Anura  > Family: Dicroglossidae > Below family: Dicroglossinae > Genus: Hoplobatrachus

Giống này hiện có 5 loài được mô tả. Việt Nam có 1 loài phân bố rộng khắp cả nước.

bottom of page