top of page
Caudata

Họ Ếch giun

The set:  Gymnophiona  > Last name: 

Ichthyophiidae

Họ ếch giun Ichthyophiidae có khoảng 60 loài phân bố ở Châu Á. Trong đó Việt Nam hiện chỉ ghi nhận một giống duy nhất là giống Ếch giun Ichthyophis

Ichthyophis kohtaoensis (7).jpg
bottom of page