top of page
Image by Yang Shuo

Bộ không chân Gymnophiona.

Bộ Ếch giun hay bộ Không chân có khoảng 215 loài trên thế giới, được xếp vào 10 Họ.

Việt Nam ghi nhận một Họ duy nhất là họ Ếch giun Ichthyophiidae với 4 loài được ghi nhận.

Họ Ếch giun

Ichthyophiidae

Họ ếch giun Ichthyophiidae có khoảng 60 loài phân bố ở Châu Á. Trong đó Việt Nam hiện chỉ ghi nhận một giống duy nhất là giống Ếch giun Ichthyophis

bottom of page