top of page

Bộ: Caudata > Họ: Salamandridae > Giống: Tylototriton

Tylototriton anguliceps

Cá cóc sần gờ mảnh - Angular-headed Newt

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Điện Biên, Sơn La. Thế giới: bắc Thái Lan và Lào (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại) (IUCN 2016).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài xuất phát từ tiếng Latin, “angulus-góc cạnh” và “ceps-đầu” thể hiện những gờ xương dốc và hẹp ở phần đầu của loài này (Le và cs. 2015).


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2016. Tylototriton angulicepsThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T79427218A88441865. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T79427218A88441865.en. Accessed on 03 January 2022.

  • Le, D.T., Nguyen, T.T., Nishikawa, K., Nguyen, S.L.H., Van Pham, A., Matsui, M., Bernardes, M. & Nguyen, T.Q. (2015) A new species of Tylototriton Anderson, 1871 (Amphibia: Salamandridae) from Northern Indochina. Current Herpetology 34, 38–50. https://doi.org/10.5358/hsj.34.38

Tylototriton anguliceps
00:00 / 00:10
bottom of page