top of page

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Amolops

Amolops vitreus

Ếch bám đá đổi màu – Vitreous Cascade Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Điện Biên. Thế giới: Lào.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ Nguy cấp).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Amolops vitreusThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T135837A86901318. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T135837A86901318.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops vitreusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page