top of page

Họ Ếch nhái

Bộ: Anura > Họ: 

Ranidae

Họ Ếch nhái – Ranidae có số loài lớn khoảng 430 loài với 26 Giống được ghi nhận. Việt Nam có 8 Giống được ghi nhận, trong đó còn một số tranh cãi về việc sắp xếp các loài trong trong các giống này.

Một số đặc điểm đặc trưng của nhóm này gồm : (1) sống ở cả môi trường cạn và nước; (2) tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau; (3) trứng thường đẻ trong nước và nòng nọc phát triển tự do; (4) cơ thể có da hầu hết nhẵn, chân sau rất phát triển, thường có màng bơi ở châu sau, luôn luôn có màng nhĩ rõ; và (5) phân bố rộng trừ Nam Mỹ, Madagascar và phần lớn Châu Úc (Theo AmphibiaWeb).

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page