top of page

Giống Ếch u bả vai - Humerana

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Humerana

Giống này hiện có 4 loài được ghi nhận. Trong đó Việt Nam chỉ có 1 loài. Giống này đặc trưng bởi bả vai có 1 tuyến (nốt sần hình bầu dục) lớn nổi lên.

bottom of page