top of page

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Microhylinae >  Breed: Microhyla

Microhyla pineticola

Nhái bầu thông – Pine Pigmy Narrow-Mouth Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ nguy cấp).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Microhyla pineticolaThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T73727759A73728084. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T73727759A73728084.en. Accessed on 31 December 2021.

Microhyla pineticolaLuan Nguyen
00:00 / 00:02
bottom of page