top of page

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Microhylinae >  Breed: Microhyla

Microhyla ninhthuanensis

Nhái bầu ninh thuận – Ninh thuan narrow-mouth frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận (Vườn Quốc gia Phước Bình).


Tình trạng bảo tồn. Chưa đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh, tỉnh Ninh Thuận nơi loài này được tìm thấy lần đầu..


Loài tương tự. Thuộc nhóm nhái bầu heymon, Microhyla heymonsi.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Microhyla ninhthuanensisLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page