top of page
Glyphoglossus guttulatus (6).JPG

Giống Nhái lưỡi – Glyphoglossus

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  MicrohylinaeBreed: Glyphoglossus

Hiện có 9 loài trong giống này được ghi nhận, Việt Nam có 3 loài hiện biết.

bottom of page