top of page
Glyphoglossus guttulatus (6).JPG

Giống Nhái lưỡi – Glyphoglossus

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Glyphoglossus

Hiện có 9 loài trong giống này được ghi nhận, Việt Nam có 3 loài hiện biết.

bottom of page