top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Glyphoglossus

Glyphoglossus guttulatus

Nhái lưỡi bụng đốm – Blotched Burrowing Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Kiên Giang. Thế giới: Thái Lan, Lào, Myanmar, Malaysia.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít Lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2016. Glyphoglossus guttulatusThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T57725A55068516. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T57725A55068516.en. Accessed on 31 December 2021

Glyphoglossus guttulatusPhan Le Y
00:00 / 00:01