top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Glyphoglossus

Glyphoglossus molossus

Nhái lưỡi – Broad-lipped Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Gia Lai, Đắk Lắk. Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế giới: Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: NT (Sắp bị đe dọa).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Glyphoglossus molossusThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T57820A117297620. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T57820A117297620.en. Accessed on 31 December 2021.

Glyphoglossus molossus
00:00 / 00:10
bottom of page