top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Asterophryinae >  Giống: Vietnamophryne

Vietnamophryne vuquangensis

Nhái bầu lùn Vũ Quang – Vu Quang Dwarf Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh


Tình trạng bảo tồn. Chưa có đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Tên loài được đặt theo địa danh nơi loài này được tìm thấy đầu tiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Vietnamophryne vuquangensis
00:00 / 00:10
bottom of page