top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Asterophryinae >  Giống: Vietnamophryne

Vietnamophryne inexpectata

Nhái bầu lùn Tây Nguyên – Tay Nguyen Dwarf Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam. Hiện chỉ ghi nhận tại tỉnh Gia Lai.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Tên tiếng Việt gọi theo ý nghĩa khu vực sống của loài (Tây Nguyên). Tên loài “inexpectata” có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là “unexpected-không ngờ tới” để thể hiện việc phát hiện ra nhóm Nhái lùn thuộc dưới họ Asterophryinae (nhóm chủ yếu tìm thấy ở Châu Úc và phụ cận) tại Việt Nam là một bất ngờ lớn.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Vietnamophryne inexpectataThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T164451767A172611498. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T164451767A172611498.en. Accessed on 31 December 2021.

Vietnamophryne inexpectata
00:00 / 00:10
bottom of page