top of page
Xenophrys major cover (1).JPG

Giống cóc sừng – Xenophrys

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Subfamily : Megophryinae > Genera: Xenophrys

Giống này hiện có hơn 35 loài được ghi nhận. Việt Nam có 4 loài. Trong đó loài Xenophrys major trước đây ghi nhận phân bố rộng, nhưng có nhiều loài trong đó đang bị ghi nhận thành tên loài này.

bottom of page