top of page
Brachytarsophrys intermedia cover (3).JPG

Giống cóc chân xẻng – Brachytarsophrys

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Below family: Megophryinae > Genus: Brachytarsophrys

Giống này hiện có 7 loài, trong đó Việt Nam có hai loài ở phía Bắc và Nam.

bottom of page