top of page

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Below family: Megophryinae > Genera: Boulenophrys

Boulenophrys palpebralespinosa

Cóc sừng màng chân lớn – Wide-toed Horned Frog

Đặc điểm nhận dạng chính.

Đang cập nhật


Sinh cảnh sống.

Đang cập nhật


Tập tính sinh sản.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật


Link bài báo

Boulenophrys palpebralespinosa
00:00 / 00:10
bottom of page