top of page
Atympanophrys gigantica cover.JPG

Giống Cóc sừng nhọn – Atympanophry

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Atympanophry

Giống này có 4 loài, hiện có một loài ghi nhận ở Việt Nam.

bottom of page