top of page
Leptobrachium ailaonicum (6).jpg

Giống Cóc mày – Leptobrachium

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Leptobrachiinae > Giống: Leptobrachium

Giống Cóc mày Leptobrachium có 12 loài được ghi nhận ở Việt Nam trong số hơn 40 loài hiện có trên thế giới. Đây là giống đặc trưng bởi màu mắt trên con ngươi khác nhau về màu, kích thước và cấu trúc ở từng loài.

bottom of page