top of page

Dưới họ Cóc mày – Leptobrachiinae

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Leptobrachiinae

Dưới họ Cóc châu Á có khoảng 165 loài nằm trong 4 giống. Việt Nam có 3 giống với được ghi nhận.

Leptobrachella ventripunctata (6).jpg
bottom of page