top of page

Leptobrachium chapaense

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Leptobrachiinae > Giống: Leptobrachium

Cóc mày sapa – White-eyed Litter Toad

Đặc điểm nhận dạng chính.

Đang cập nhật


Sinh cảnh sống.

Đang cập nhật


Tập tính sinh sản.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật


Đang cập nhập
Link bài báo


Record_ghi amLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page