top of page
Oreolalax sterlingae (7).jpg

Giống Cóc răng – Oreolalax

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Leptobrachiinae > Giống: Oreolalax

Giống này chủ yếu được tìm thấy ở xứ lạnh phía Trung Quốc với 19 loài được ghi nhận. Việt Nam chỉ có một loài duy nhất sinh sống tại đỉnh Phan Xi Păng.

bottom of page