top of page
Phrynoidis asper (2).JPG

Shaggy Toad  – Phrynoidis

The set:  Anura  > Family: Bufonidae > Genera: Phrynoidis

Có hai loài trong giống này và Việt Nam ghi nhận một loài duy nhất.

bottom of page