top of page

Họ Cóc

Bộ: Anura > Họ: 

Bufonidae

Họ Cóc thực sự – Bufonidae là họ đặc trưng với cơ thể rất "cóc". Da xù xì rất dễ phân biệt với các nhóm lưỡng cư khác. Hiện có khoảng 650 loài phân bố rộng trên thế giới. Việt Nam có 4 giống được ghi nhận.

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page