top of page
Duttaphrynus melanostictus cover 2.jpg

Giống Cóc nhà – Duttaphrynus

The set:  Anura  > Family: Bufonidae > Genera: Duttaphrynus

Giống Cóc nhà – Duttaphrynus được đặt tên năm 2006 và tách ra từ giống Cóc Bufo, hiện có 28 loài được ghi nhận, Việt Nam có 2 loài, trong đó có một loài phân bố rộng khắp cả nước là Cóc nhà.

bottom of page