top of page
Bufo cryptotympanicus cover.jpg

True Toad Breed – Bufo

The set:  Anura  > Family: Bufonidae > Breed: Bufo

Giống Cóc thực sự – Bufo có 16 loài hiện biết. Nước ta ghi nhận 4 loài:

bottom of page