top of page

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Bufo

Bufo cryptotympanicus

Cóc màng nhĩ ẩn – Hidden-eared Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai. Thế giới: Trung Quốc. Độ cao từ 450 m tới 2668 m (Frost 2022, IUCN 2021).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Bufo cryptotympanicusThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T54622A63878697. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T54622A63878697.en. Accessed on 07 January 2022.

Bufo cryptotympanicusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page