top of page

Bộ: Caudata > Họ: Salamandridae > Giống: Tylototriton

Tylototriton vietnamensis

Cá cóc sần Việt Nam - Vietnamese Crocodile Newt

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Cao Bằng, Phú Thọ Bắc Giang, Quảng Ninh. Thế giới: Lào (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: EN (Nguy cấp). Danh lục Đỏ thế giới: EN (Nguy cấp) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh (Việt Nam) nơi loài này được tìm thấy.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Tylototriton vietnamensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T179063485A176173689. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T179063485A176173689.en. Accessed on 03 January 2022.

Tylototriton vietnamensis
00:00 / 00:10
bottom of page