top of page

Bộ: Caudata > Họ: Salamandridae > Giống: Tylototriton

Tylototriton thaiorum

Cá cóc sần Thái - Thai Crocodile Newt

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại tỉnh Nghệ An (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: Chưa đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo đồng bào người dân tộc Thái, sinh sống tại Quế Phong, Nghệ An nơi loài này được tìm thấy.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Tylototriton thaiorum
00:00 / 00:10
bottom of page