top of page

The set:  Anura  > Family: Ranidae >  Breed: Sylvirana

Sylvirana montivaga

Chàng lâm viên – Langbian stream frog

Đặc điểm nhận dạng.

Đang cập nhật


Sinh học.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Sinh cảnh.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo.

Đang cập nhật

Link bài báo

Sylvirana montivagaLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page